ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Nataliya T. Kulikova

Degree:
PhD (Economics)

Affiliation: Full Name of Institution / Organization, Town, Country*:
Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine

Kulikova N.T.

Published papers