ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Authors

Abramova I. V.

Iryna V. Abramova

PhD (Economics), Assistant Professor
Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine
Alieksieienko S. A.

Svitlana A. Alieksieienko

Nemyriv College of Construction, Economics and Design of Vinnytsia National Agrarian University, Nemyriv, Ukraine
Aleksiychuk V. M.

Volodymyr M. Aleksiychuk

PhD (Economics), Senior Researcher
'Institute of Agrarian Economics' National Scientific Centre, Kyiv, Ukraine
Aleskerova Y. V.

Yulia V. Aleskerova

PhD (Economics),
'Institute of Agrarian Economics' National Scientific Centre, Kyiv, Ukraine
Ambarchyan M. S.

Marharyta S. Ambarchyan

PhD (Economics),
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine
Ambarchian V. S.

Viktoriya S. Ambarchian

PhD (Economics),
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine
Anani A. A.

Atef A.F. Anani

Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine
Anastasova K. A.

Krystyna A. Anastasova

Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine
Aranchiy V. I.

Valentyna I. Aranchiy

PhD (Economics), Professor
Poltava State Agrarian Academy, Poltava, Ukraine
Afanasyev K. M.

Kostyantyn M. Afanasyev

PhD (Economics),
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine