ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Архів новин

 • Як знайти українські журнали, що включені у Scopus та Web of Science

  В Україні активно зростає увага науковців до журналів, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection. Якщо з природничих чи медичних наук таких журналів є чимало, то фахівцям з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів знайти такі видання доволі важко. Однак, щоб переглянути список українських журналів, включених у Scopus та Web of Science Core Collection, достатньо перейти за наступними посиланнями:
  Scopus  (What content is included in Scopus? / Journals / Journal title list) - завантажуєте файл List of titles (xlsx) та впорядковуйте його дані за власним бажанням.
  Web of Science  - у Master Journal List можна здійснювати пошук журналів за будь-якими реквізитами.

 • Передплата на журнал

  Зверніть увагу, що журнал "Облік і фінанси" не розповсюджується по передоплаті. Друкований примірник будь-якого номера журналу можна придбати у редакції (вартість 60 грн.) після його виходу у світ. Оплата може здійснюватися як у готівковій, так і у безготівковій формі.

  Друкована версія виходить у світ після публікації номера на сайті журналу. Для замовлення паперового примірника звертайтеся до редакції.

  Ознайомитись з друкованою версією журналу "Облік і фінанси" можна у спеціалізованих та всеукраїнських бібліотеках. Одержувачами обов'язкового безоплатного примірника журналу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. № 608 "Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів", є:

  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України 
  03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 3

  Національна парламентська бібліотека України
  01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1

  Державна науково-технічна бібліотека України
  03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180

  Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
  03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10

  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника 
  79000, м. Львів, вул. В. Стефаника, 2

  Одеська національна наукова бібліотека
  65023, м. Одеса, вул. Л. Пастера, 13

  Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
  61003, м. Харків, пров. В.Г. Короленка, 18

  Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Т. Шевченка 
  01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58

  Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України
  03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4

  Публічна бібліотека імені Лесі Українки 
  04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 83-85

 • Наукові фахові видання України станом на 1.06.2018: Аналітичний огляд

  Дослідження проведено на основі аналізу даних офіційного сайту МОН України та сайтів періодичних видань.

  Всього станом на 1.06.2018 в Переліку на сайті МОН зазначено 2421 видань:
  - друкованих 2312, з них фактично фахові на даний момент 1638
  - електронних 109, з них фактично фахові на даний момент 96
  Таким чином, в Україні фактично фаховими станом на 1.06.2018 були 1734 видання.

  Частка видань, що вибули з 2015 року внаслідок оновлення вимог до формування Переліку фахових видань України (Наказ МОН від 17.10.2012 р.  № 1111) складає – 28,5 % або 687 видань.

  Характерні риси видань, що вибули з Переліку:
  – відсутність сайту чи окремої веб-сторінки видання
  – низька періодичність: виходить з друку від 4 до 1 разу в рік
  – збірники, вісники кафедр, інститутів, університетів (тобто видання навчальних, а не наукових закладів)
  – видання професійних об’єднань, що не займаються наукою

  Подальша доля видань, що вибули:
  – перестали функціонувати
  – ввійшли в категорію видань, що індексуються в міжнародних науковометричних базах, проте не є фаховими
  – функціонують для виконання цілей їх засновників, а не для публікації наукових матеріалів (видання професійних об’єднань і т.п.)

  Черговий фільтр: Наказ МОН від 15.01.2018 р. № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"
  Ключові вимоги:
  – присвоєння кожній публікації індексу DOI
  – включення до складу редколегії мінімум 7 членів, що мають протягом останніх трьох років публікації, індексовані у Web of Science / Scopus, або видані міжнародними видавництвами за класифікацією SENSE

  Прогноз розвитку ситуації: Зважаючи на високу вартість публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science / Scopus, а також платність використання DOI (275$ – річний членський внесок + по 1$ за кожен присвоєний індекс), в Україні триватиме подальше скорочення кількості фахових видань. В першу чергу, це стосуватиметься університетських видань з низьким рівнем якості та наукової цінності опублікованих матеріалів, низькою періодичністю виходу, а також тих, що значною мірою, залежні від фінансування їх засновників. За нашими прогнозами, скорочення кількості фахових видань може сягнути більше 40 %. В той же час, найближчим часом не варто очікувати суттєвого збільшення кількості фахових видань категорії «А». Приріст таких видань може відбутись лише через 2-3 роки завдяки підвищенню якості публікацій у виданнях категорії «Б».

  Станом на 1 червня 2018 року нам не вдалось виявити фахових видань з економічних наук, що включені в категорію «Б». Кількість таких в категорії «А» наразі становить 9 видань.

 • Зміна вимог до оформлення списку використаних джерел

  1 липня 2016 року набрав чинності ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", розроблений Книжковою палатою України імені Івана Федорова.

  Згідно Вимог до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40), бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

  Таким чином, з метою спрощення методики оформлення списку використаних джерел редакція рекомендує авторам наукових публікацій оформляти список використаних джерел згідно вимог ДСТУ 8302:2015. 

  Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.

 • Видання поновлено в Переліку наукових фахових видань України

  Відповідно до Наказу МОН України від 11.07.2017 р. № 996 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року" журнал "Облік і фінанси" включено до Переліку наукових фахових видань України.

 • Безкоштовна онлайн освіта

  Найпоширенішим методом популяризації наукового знання в мережі internet є онлайн освіта. Завдяки зусиллям провідних вітчизняних ВУЗів 15 жовтня 2014 року в Україні стартував громадський проект Prometheus, який надає вільний і абсолютно безкоштовний доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня всім охочим незалежно від місця проживання, віку чи статків.

  Prometheus не лише самостійно створює та розміщує масові відкриті онлайн-курси на власному сайті, але й надає безкоштовну можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам в своїй галузі публікувати й розповсюджувати курси на цій платформі.

  Першими свої курси запропонували: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Національний університет "Києво-Могилянська академія" та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Пізніше до них приєдналися Київський університет імені Б. Грінченка та Український католицький університет а також провідні фахівці у сфері маркетингу, юриспруденції, PR та інформаційних технологій, не пов'язані з системою вищої освіти.

  Успішне завершення курсу дає змогу отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання. За структурою, формами контролю і по перспективі отримання сертифікату Prometheus найбільш близький до зарубіжного аналогу Coursera.

 • Участь у міжнародних проектах

  Видавець журналу - Інститут обліку і фінансів уклав ліцензійний договір з Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU щодо розміщення повних текстів статей у цій базі та участі журналу в проекті РІНЦ (Російський індекс наукового цитування). Також укладено ліцензійну угоду між видавцем журналу та компанією Index Copernicus щодо передачі прав на включення електронного контенту журналу "Облік і фінанси" в продукти компанії Google, зокрема в сервіс Google Scholar. Крім цього, починаючи з 2014 року кожен номер журналу надсилається для оцінки в офіс компанії Thomson Reuters.

  Повні тексти статей, опублікованих в журналі "Облік і фінанси" доступні для користувачів міжнародних наукометричних баз EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, а також пошукової системи Research Bible.

 • Міжнародна співпраця

  Видавець і розповсюджувач журналу - Інститут обліку і фінансів уклав ліцензійну угоду з американською корпорацією EBSCO Publishing, Inc. про включення електронної версії науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" до закритих електронних онлайн баз EBSCOhost.