ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Khrystyna V. Kravchenko

Affiliation: Full Name of Institution / Organization, Town, Country*:
Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

Kravchenko K.V.

Published papers