ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Про журнал

Облік і фінанси (p-ISSN 2307-9878, e-ISSN 2518-1181) - фаховий рецензований науково-виробничий журнал відкритого доступу, заснований у 2004 році під назвою "Облік і фінанси АПК" (p-ISSN 2305-6673).

Основна увага журналу зосереджена на формуванні якісної наукової бази для вчених та дослідників шляхом публікації оригінальних науково-практичних статей з питань бухгалтерського обліку, фінансів та інших напрямків економічної науки.

Тематика журналу охоплює всі економічні науки, в тому числі бухгалтерський облік, фінанси, оподаткування, економічний аналіз і контроль, аудит, менеджмент та інші.

Засновники видання:
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Національний університет харчових технологій
Миколаївський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
Товариство з додатковою відповідальністю "Інститут обліку і фінансів"

Видавцем та розповсюджувачем журналу є ТДВ "Інститут обліку і фінансів".

З 2008 року журнал виходить щоквартально. Кожен номер видання містить 20-25 оригінальних статей. Всім опублікованим статтям присвоюється унікальний індекс DOI.

Архів номерів журналу за 2004-2012 роки можна переглянути на сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК" 

Журнал "Облік і фінанси" внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) в галузі економічних наук (спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076), в яких публікуються основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 року № 409).

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою ТДВ "Інститут обліку і фінансів".

Журнал "Облік і фінанси" індексується в міжнародних наукометричних базах (RePEc, Index Copernicus, РИНЦ), внесений до баз даних міжнародних агрегаторів наукових ресурсів та інформаційних каталогів (Crossref, DOAJ, EBSCO, ProQuest, J-Gate, Ulrich's Periodicals Directory, EuroPub, ERIH PLUS, MIAR, Sherpa Romeo, Research Bible, Google Scholar), розміщується на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 19541-9341ПР, видане 21.12.2012 р.

Участь у громадських заходах

Журнал з 2004 року бере активну участь в організації Міжнародних науково-практичних конференцій. За підтримки журналу було проведено дванадцять конференцій.

Також журнал щорічно приймає участь у Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку "Агро". В 2005 та 2006 роках видання було нагороджено відповідними дипломами.

У 2006 році журнал визнано провідним фаховим виданням з фінансів та обліку для галузей агропромислового виробництва. Колектив журналу нагороджено почесною грамотою Міністерства аграрної політики України.

У 2013 році за значні досягнення в методично-інформаційному забезпеченні роботи фінансово-облікових служб підприємств трудовий колектив науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.