ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Про журнал

"Облік і фінанси" (e-ISSN 2518-1181, p-ISSN 2307-9878) - фаховий науково-виробничий журнал, заснований у 2004 році під назвою "Облік і фінанси АПК" (p-ISSN 2305-6673).

Мета - наукове забезпечення розвитку теорії і практики обліку, фінансів та інших економічних спеціалізацій.

Засновники видання:
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Національний університет харчових технологій
Миколаївський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
Товариство з додатковою відповідальністю "Інститут обліку і фінансів"

З 2008 року журнал виходить щоквартально.

Архів номерів журналу за 2004-2012 роки можна переглянути на сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК" http://magazine.faaf.org.ua 

Журнал "Облік і фінанси" внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук, в яких публікуються основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 року № 996).

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою ТДВ "Інститут обліку і фінансів".

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 19541-9341ПР, видане 21.12.2012 р.

Участь у громадських заходах

Журнал з 2004 року бере активну участь в організації Міжнародних науково-практичних конференцій. За підтримки журналу відбулись:

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи" (19-20 жовтня 2006 року)

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи" (29-30 листопада 2007 року)

ІV Міжнародна науково-практична конференція "Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації" (18-19 вересня 2008 року)

V Міжнародна науково-практична конференція "Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України" (24-25 квітня 2009 року)

VІ Міжнародна науково-практична конференція "Шляхи реалізації завдань концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України" (14 травня 2010 року)

VIІ Міжнародна науково-практична конференція "Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору" (25 листопада 2011 року)

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з бухгалтерського обліку "Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці" (21 лютого 2013 року)

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки і практики" (26-27 вересня 2013 року) 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки" присвячена пам’яті професора Г.Г. Кірейцева (26-27 лютого 2015 року)

Журнал щорічно приймає участь у Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку "Агро". В 2005 та 2006 роках видання було нагороджено відповідними дипломами.

У 2006 році журнал визнано провідним фаховим виданням з фінансів та обліку для галузей агропромислового виробництва. Колектив журналу нагороджено почесною грамотою Міністерства аграрної політики України.

У 2013 році за значні досягнення в методично-інформаційному забезпеченні роботи фінансово-облікових служб підприємств трудовий колектив науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.