ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Авторам

Процес подання

Для публікації у журналі "Облік і фінанси" приймаються наукові та науково-практичні статті, написані англійською, українською, російською, польською або німецькою мовою, які раніше не були опубліковані в інших ви­даннях. Подані для публікації статті не можуть перебувати на редакційному розгляді в інших періодичних виданнях.

Всі статті разом із супровідними документами надсилаються електронною поштою на адресу magazine@faaf.org.ua Стаття вважається поданою, якщо автор отримав відповідне електронне повідомлення. При відповіді редакція вказує реєстраційний номер, який використовуватиметься в усіх наступних повідомленнях для ідентифікації поданої автором статті.

Редакція інформує автора про можливі строки публікації, а також номер журналу, в якому може бути опублікована надіслана стаття. Такий підхід дозволяє авторам більш ефективно планувати звітність щодо висвітлення результатів їхньої наукової діяльності на сторінках фахових видань.

Рецензування

Перед публікацією всі статті рецензуються провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями, а також проходять літературне редагування в редакції журналу. Рецензент може рекомендувати: опублікувати статтю в авторській редакції, тобто без внесення будь-яких змін / прийняти статтю до друку після внесення незначних редакційних змін / направити матеріал автору на доопрацювання (в цьому випадку стаття після внесення змін автором знову направляється на повторне рецензування) / відхилити статтю без подальшого розгляду. Зазвичай процес рецензування триває не довше 30 днів. Рецензування статей, що подані для публікації в журналі "Облік і фінанси", здійснюється на безоплатній основі.

Для публікації статті автору необхідно надіслати:

1) Заяву з власноручним підписом автора(ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до інших видань. Заява підтверджує згоду автора(ів) на оприлюднення інформації про автора(ів) і розміщення повного тексту статті у відкритому доступі на офіційному сайті журналу та в міжнародних наукометричних базах, в яких індексується видання (завантажити зразок заяви);

2) Рецензію або відгук доктора економічних наук на статтю. Відсканований документ повинен містити власноручний підпис рецензента, засвідчений у відділі кадрів установи, в якій працює рецензент. Рецензія - обов'язковий супровідний документ, що надсилається разом з будь-якою статтею незалежно від наукового ступеня її автора;

3) Придатну для друку кольорову або чорно-білу фотографію автора будь-якого розміру, але не менше 3,5х4 см. Якщо стаття підготовлена спільними зусиллями декількох авторів, необхідно надіслати фотографію кожного з них;

4) Файл з текстом статті. До друку приймаються лише статті, оформлені у текстовому редакторі MS Word (файли з розширенням doc, docx). Форма і зміст текстових файлів повинні бути ретельно перевірені, щоб виключити необхідність подальшого виправлення.

Стаття приймається на розгляд та передається рецензенту лише за наявності повного пакету супровідних документів та відповідності вимогам оформлення.

Вимоги до оформлення рукопису

Статті, повний обсяг яких (титульна сторінка + текст статті із списком використаних джерел) становить менше 10 сторінок, до розгляду не приймаються.

Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word за наступними параметрами: формат сторінки - А4, усі поля - 25 мм., шрифт - Times New Roman.

Розмір шрифту всіх елементів титульної сторінки і списку використаних джерел - 12pt, міжрядковий інтервал - 1,0.

Розмір шрифту основного тексту - 14pt, міжрядковий інтервал - 1,5. Нумерацію сторінок у документі не здійснювати.

Оформлення титульної сторінки: в лівому верхньому кутку - код УДК, в наступному рядку - JEL Classification Code (рекомендуємо користуватись зручним довідником JEL кодів, підготовленим фахівцями КНЕУ); в наступному рядку праворуч вказуються ініціали та прізвище автора, нижче у дужках - місце роботи (навчання); після відступу в 1 рядок пишеться назва статті - великими напівжирними літерами, вирівнювання по центу сторінки.

Анотація (обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова) повинна розкривати концептуальний зміст статті. В анотації автор повинен дати короткий огляд отриманих результатів дослідження, а також описати його предмет, мету та використану в дослідженні методологію. Після анотації наводяться ключові слова (5-6 позицій).

Буде плюсом, якщо автор самостійно здійснить переклад назви статті, анотації та ключових слів на англійську мову. В протилежному випадку, переклад метаданих на англійську мову буде здійснено в редакції журналу.

Текст статті повинен містити наступні структурні елементи: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подання графічного матеріалу: рисунки, що побудовані у Microsoft Word, повинні бути виконані на полотні або згруповані. Зображення, які не піддаються редагуванню, повинні бути чорно-білими, високої якості, придатними для сканування. Таблиці повинні бути компактними та відповідати загальноприйнятим стандартам оформлення. Розміщення вертикального тексту у таблицях не допускається. Всі рисунки і таблиці повинні мати порядковий номер та назву.

Використання формул повинно бути мінімальним.

Додаючи у текст графічний матеріал, будь ласка, пам’ятайте, що текстовий блок журналу є чорно-білим, тому елементи, представлені у кольорі, після друку будуть відрізнятися лише відтінками сірого кольору.

Посилання на використані джерела повинні позначатися у тексті в квадратних дужках за порядковим номером матеріалу у списку використаних джерел, який наводиться у кінці статті. При використанні статистичних даних та цифрової інформації обов’язково має бути посилання на джерело їх отримання. Посилання на публікації дослідників, що використані для підготовки статті - обов'язкові.

Опис використаних джерел здійснюється згідно вимог ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". Список використаних джерел подається в алфавітному порядку: спочатку наводяться україномовні та російськомовні джерела, потім іншомовні.

Після списку використаних джерел, оформленого згідно із стандартом ДСТУ 8302:2015, наводиться References - транслітерований список цих же джерел, оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Детальну інформацію про APA Style можна знайти за посиланням

Зверніть увагу! Транслітерацію з української на англійську мову слід здійснювати згідно вимог визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею", а транслітерацію з російської мови на англійську - згідно систем, які підтримують транслітерацію літер "ё, э, ы, и".

Для формування References користуйтеся, будь ласка, алгоритмом, розробленим редакцією журналу "Облік і фінанси".

На останній сторінці рукопису або в окремому файлі автор зазначає: повне ім'я та прізвище, науковий ступінь і вчене звання, посаду та повну назву установи / організації, в якій він працює чи навчається, службову адресу (з поштовим індексом), контактний телефон, адресу електронної пошти (e-mail), основні наукові інтереси.

Зверніть увагу:

Редакція залишає за собою право повернути автору рукопис статті, який, на думку редакційної колегії, не підходить для публікації в журналі "Облік і фінанси", без пояснення причин такого рішення.

Редакція не проводить грошових виплат авторам за надання та розміщення статей на сторінках видання.

Публікація статей у журналі "Облік і фінанси" - платна (див. Вартість публікації статей у 2018 році). Сплата коштів здійснюється за надісланим автору рахунком лише після завершення процесу рецензування статті в редакції журналу та рекомендування її до друку.

Протягом місяця після виходу журналу з друку опубліковані статті розміщуються в міжнародних наукометричних базах, що значно підвищує рівень їх цитування.